Vad är Hemtjänst ? - lite information till Dig som vill veta mer!

"Hemtjänst" är ordet de flesta använder när de talar om  hjälp i det egna hemmet.            

Hemtjänst kan ges  - oavsett ålder - men flertalet av de som har hemtjänst är +65.

Hemtjänsten gör det möjligt för äldre och sjuka att leva kvar i sin bostad (ordinärt boende).

När det inte fungerar, kan Du ansöka om bostad på ett  gruppboende (särskilt boende).

Hemtjänst eller  gruppboende/äldreboende ansöker Du om och beviljas av en handläggare.             Ring 019-21 10 00.

Hemtjänst (Omsorg) regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och innefattar olika former av service en person kan behöva på grund i sitt liv t.ex. handling, städning, aktiviteter.

Hemsjukvård (Omvårdnad) är sjukvårdsinsatser som görs på ordination av läkare och regleras av Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). 

ÄDEL-reformen 1992 överförde hemsjukvården från Örebro landsting till Örebro kommun. Flertalet av Sveriges kommuner har idag ansvar för hemsjukvården men i till exempel Stockhom - ansvarar landstinget för hemsjukvården.

Att det inom Sverige finns olika organisationer för hemsjukvård kan göra det svårt att förstå olikheter mellan kommuner.

AOV använder orden:

Hemvård = alla insatser (Omsorg + Omvårdnad)

Omsorg (SoL) = service i hemmet

Omvårdnad (HSL) = sjukvård i hemmet.

AOV följer Arbetsmiljölagen (AML) - Vi vet att en god arbetsmiljö är gunden för en bra vård.

AOV har inget vinstkrav

AOV är ett praktiskt vårdkunskapsföretag - för engagerad hemvårdspersonal.

AOV återför eventuellt överskott i verksamheten till  personalåtgärder och aktiviteter för de personer som har insatser från AOV.

AOV:s ekonomi redovisas offentligt i verksamhetsbokslut  som kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse årligen 1 mars.

  • Beslut om hemtjänst/omsorg tas av kommunens handläggare.
  • Beslut om medicinsk behandling tas av läkare.
  • Beslut om sjukvård/omvårdnad tas av kommunens distriktssköterska.    
  • Beslut rehablitering, bostadsanpassning, hjälpmedel tas av arbetsterapeut.     
  • Beslut om AOV:s vårdåtagande tas enligt kommunens riktlinjer.
  • Information lämnas av Örebro kommuns servicecenter 019 21 10 00     

 

Vill Du veta mer - Ring eller mejla oss gärna:

tel: 070 783 10 02                               

mejl aov@avancerad.se