PROJEKT: NEUROPSYKIATRI +65

En neurologisk funktionsvariation betyder att personen kan ha ett mycket personligt sätt  att fungera. Den förmågan kan vara medfödd eller förvärvad. Personens unika förmågor innebär inte självklart något negativt. Det finns allltid positiva personliga förutsättningar för ett bra liv i en stimulerande livsmiljö.

För en äldre person som behöver personlig hemtjänst, avancerad hemsjukvård eller sysselsättning (Dalig verksamhet/vård/kottidsvård) kan funktionsvariationer orska problem.

Det finns till exempel risk för att symtom på neuropsykiatriska funktionsvariationer förväxlas med psykisk sjukdom eller demens. En "funktionsvariant" är inte en sjukdom!

För äldre +65 saknas ibland fullständiga diagnoser inom det neurologiska området och i synnerhet när det gäller neuropsykiatri t.ex. autismspektrumtillstånd. Dessa brister av rätt diagnoser kan ibland försvårar vårdpersonalens förståelse för för dessa personer.

Missbruk förekommer ibland i anslutning till vissa diagnoser och är den grundläggande neuropsykiatriska problematiken inte känd ... är det svårt ... nästan omöjligt att ge ett effektivt stöd i en missbrukssituation.

Kundskapsföretaget Neurologi Mälardalen (KNM) 769638-2964 är ett projekt i formen av Ekonomisk förening som syftar till att arbeta med ovanstående frågor. Verksamhetsformen ekonomisk förening ger transparens och följsamhet till välfärdssamhällets regelverk.

 

DET ENKLA ÄR BRA

HISTORIK   

Vi har över tid uppmärkssammat de problem som finns för personer med neurologiska funktionsvariationer när pensionsåldern uppkommer.

Enligt LSS upphör vissa stödfunktioner vid 65 års ålder eller minskar då personen som varit berättigade till dessa och istället hänvisas till traditionell äldrevård enlig SoL.

Åldrade personer med symtom på neuropsykiatrisk funktionsvariationer saknar ofta diagos till exempel inom autismspektrumområdet. Denna brist på diagnos kan medföra mindre bra anpassat bemötande inom omsorg (SoL) och vård (HSL).

KNM arbetar med projekt för gruppen personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer +65. 

En del i arbetet 2020 är att skapa den här hemsidan: www.avancerad.se  -

PRESENTATION     Projektet har fokus på äldre personer inom LSS och de förändringar som inträder med LSS vid 65 års ålder. Av det skälet vill vi gärna möta våra kunder i god tid och har satt en ingångsålder om 55 år.

Ekologi inom HSL/LSS syftar till ett hållbart samspel mellan människan och den unika miljö personen format och lever i (Nidoterapi, se nedan).

  1. möjligheterna till förståndiga lösningar ... även utanför boxen!
  2. Att arbeta i ett samlat/integrerat/positiv atmosfär ger ett bättre resultat än vad var och en insats gör för sig själv (1+2=5).
  3. När insatser utförs integreat sjunker kostnaderna för insatser samtidigt som livssituationen förbättras.

Vi ser behovet av särskilda insatser inom LSS-området i förhållande till pensionsåldern (+65 år) då vissa delar av LSS-stöd övergår till traditionell hemvård enligt HSL och SOL.

Soluppgång - ett ögonblick i väntan på dagen.

NIDOTERAPI - fri tolkning

Nidoterapi : att anpassa omgivningen till den enskilde (Peter Tyrer GB)

"Nidoterapi"* står för ett nytt begrepp (*Nido kommer av latinets nidus = bo, rede, plats för tillväxt) där det viktiga är, att tillsammans; den äldre och aktuell personal se hur viktig omgivningen är för ett bra liv.

"I åratal har vi antagit, att om vi bara är tillräckligt mänskliga, beslutsamma och vetenskapliga, så kan vi "bota eller avhjälpa", alla problem som kan uppkomma på grund av funktionsvariationer. Detta har visat sig inte stämma. En stor andel av förekommande problematik i det dagliga livet blir bestående och ...Det är för dessa människor som ... som Nidoterapin har utvecklats.... för de personer som  aldrig lyckas uppfylla personalens käcka förvissning om att ”alla blir bra så småningom” ....det är sällsynt att vi systematiskt analyserar och förändrar omgivningen (personalrutiner, boende etc), så att den faktiskt passar den enskilda personen – något som ökar känslan av tillhörighet och välbefinnande.

Analys och förändring av omgivingnen är kärnan i Nidoterapi."

 

NEUROLOGI

Neurologi / Neuropsykiatri 

Inom skolan finns stor förståelse för neuropsykiatri till exempel olika former av autismspektrumtillsånd, bokstavsdiagnoser typ ADHD. Unga människor med dessa funktionsvariationer får ofta ett gott stöd inom skolvärlden.

Ännu kan vi inte se motsvarande förhållanden inom äldreomsorgen för personer +65 ???

Det är vårt projekts mission att lyfta de unika personligheterna inom de neuropsykiatriska områdena och lyfta fram behoven av rätt insatser och bemötande.

När det gäller neuropsykiatri i högre åldersgrupper, saknas inte sällan korrekta diagnoser. Det skapar risk för brister i stöd, service och vård. Vi verkar aktivt för att åtgärda dessa problem och med det skapa trygghet.

KNM vill uppmärksamma det offentliga rummet t.ex. Politiken och Massmedia på att autismspektrumtillstånd kvarstår livet ut och att de funktionsvariationerna  inte "går i pension vid +65" då vissa stödinsatser från samhället upphör.

Den åldrade personen inom autismspektrumområdet utsätts inte sällan för oavsiktligt  kränkande bemötande, ifrågasättande som personen kan uppleva som respektlöst.

Med rätt bemötandetekniker kan vi arbeta på ett bra sätt, med personer + 65 som har har neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Neuropsykiatriska funktionsvaraiationer hos äldre förväxlas ofta med demens/psykisk ohälsa.

Övriga områden inom Neurologi som till exempel trafikskador, Parkinson, tumörsjukdomar med flera neurologiska tillstånd kan på sikt också bli aktuella i vårt projekt.

Med formen Ekonomisk förening finns fördelarna med en tydlig och god offentlig transparens, delaktighet samt snabba och enkla beslutsvägar ... Situationer där insatser snabbt kan anpassas efter motagarens omedelbara behov ... något som ofta kan vara  extremt viktigt för den enskilda personen.