PROJEKT: NEUROPSYKIATRI + 65

En neuropsykiatrisk funktionsvariation betyder att hjärnan till viss del har ett annorlunda sätt  att fungera jämfört med hur det är för de flesta andra. Den förmågan är medfödd och finns  under en persons hela liv. Personen har en uniknhjärnfunktion till vissa delar och det innebär inte självklart något negativt, men ger ibland problem i livet. Det finns dock exempel där dessa funktionsvariationer medför positiva personliga förutsättningar.

Liknande förhpållanden kan också uppkomma i vuxen ålder genom skada eller sjukdom.

För en äldre person med behov av omsorg/socialtjänst (SoL) eller sjukvård (HSL) kan de här funktionsvariationerna orska problem både för personen och vårgivaren.

Det finns risk att symtom på neuropsykiatriska funktionsvariationer förväxlas med psykisk ohälsa, demens eller socialpsykiatri och behovet av fastställd diagnos är därför viktig.

För personer +65 saknas ofta diagnos, vilket försvårar livet för dessa personer.

Finns en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar dock risken för att personen ska drabbas av psykiska problem och även på grund av detta är det viktigt med en känd grunddiagnos.

Missbruk är vanligt förekommande vid vissa diagnoser och är den grundläggande neuropsykiatriska problematiken inte känd ... är det svårt ... nästan omöjligt att ge ett effektivt stöd i en missbrukssituation.

Det här projektet syftar till att utreda behovet av specifika insatser inom neuropsykiatri i äldrevården.

 

Soluppgång - ett ögonblick i väntan på dagen.

Det enkla är bra

HISTORIK     Tivedsportalen (TKB) 969746-2803 har sedan 2006 arbetat inom Hemsjukvård HSL), Hemtjänst  (SOL) och Stöd o service vissa funktionshindrade (LSS). Uppdragen har varit inom Stockholms län, Uppsala kommun och Örebro kommun. Tiedsportalen arbetar ur ett HSL-perspektiv i förhållande till olika former av omsorg och vård. 

Vi har över tid uppmärkssammat de sjukvårdsproblem (HSL) som finns för personer inom LSS när pensionsåldern uppkommer.

Vi = Tivedsportalens komanditbolag;

  • Tommy Ring distriktssköterska
  • Annika Olsson undesköterska
  • kompetent personal för aktuella uppdrag

 

Enligt LSS upphör vissa stödfunktioner vid 65 års ålder eller minskar då personen som varit berättigade till dessa och istället hänvisas till traditionell äldrevård.

Åldrade personer med symtom på neuropsykiatrisk funktionsvariationer saknar ofta diagos till exempel inom autismspektrumområdet. Denna brist på diagnos kan medföra mindre bra anpassat bemötande inom omsorg (SoL) och vård (HSL).

TKB planerar ett projekt för gruppen personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer +65. 

En del i förberedelserna för 2020 är att skapa den här hemsidan: www.avancerad.se  -

Tanken är att DU som läsare ska lägga synpunkter på vad som kan förbättras och som behöver vara med för att det ska vara en bra och informativ hemsida(svar tivedsportalen@gmail.com).

PRESENTATION     Projektet har fokus på äldre personer inom LSS och de förändringar som inträder med LSS vid 65 års ålder. Av det skälet vill vi gärna möta våra kunder i god tid och har satt en ingångsålder om 55 år.

 

 

Ekologi inom HSL/LSS syftar till ett hållbart samspel mellan människan och den unika miljö personen format och lever i (Nidoterapi, se nedan).

  1. möjligheterna till förståndiga lösningar ... även utanför boxen!
  2. Att arbeta i ett samlat/integrerat/positiv atmosfär ger ett bättre resultat än vad var och en insats gör för sig själv (1+2=5).
  3. När insatser utförs integreat sjunker kostnaderna för insatser samtidigt som livssituationen förbättras.

Vi ser behovet av särskilda insatser inom LSS-området i förhållande till pensionsåldern (+65 år) då vissa delar av LSS-stöd övergår till traditionell hemvård enligt HSL och SOL.

 

 

 

Denna del av hemsidan är under upparbetning och kommer att utvecklas i närtid.

 

Niodoterapi - fri tolkning av TKB

Nidoterapi : att anpassa omgivningen till den enskilde (Peter Tyrer GB)

Nidoterapi* är ett nytt begrepp (*Nido kommer av latinets nidus = bo, rede, plats för tillväxt).

I åratal har vi antagit, att om vi bara är tillräckligt mänskliga, beslutsamma och vetenskapliga, så kan vi "bota eller avhjälpa", alla progblem som kan uppkomma på grund funktionsvariationer. Detta har visat sig inte stämma. En stor andel av förekommande problematik i det dagliga livet blir bestående och personalen har begränsade möjligheter att påverka hur negatia varianter utecklas.

Det är för dessa människor som drabbas av svåra dagliga levnadssituationer som Nidoterapin har utvecklats. 

Nidoterapin är för de personer som känner sig misslyckade, eftersom de aldrig lyckas med att uppfylla personalens käcka förvissning om att ”alla blir bra så småningom” "Du fixar det här även om det blev lite fel idag".

Visserligen tar vi i vårt stödarbete hänsyn till individspecifika omgivningsfaktorer, men det är sällsynt att vi systematiskt analyserar och förändrar omgivningen efter fasta rutiner, så att den faktiskt passar den enskilda personen – något som skulle kunna öka känslan av tillhörighet och välbefinnande.

Analys och förändring av personens livsbetingelser är själva kärnan i Nidoterapi.

Nidoterapi vänder sig till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer med långvariga problem t.ex. alltifrån studenter inom vård- och omsorgsyrken till personal inom socialtjänst och arbetsförmedling.

 

NEUROLOGI

Neurologi / Neuropsykiatri 

Inom skolan finns stor förståelse för neuropsykiatri till exempel olika former av autsimspektrumtillsånd, bokstavsdiagnoser typ ADHD. Unga männsikor med dessa funktionsvariationer får ofta ett gott stöd.

Ännu kan vi inte se motsvarande förhållanden inom äldreomsorgen för personer +65 ???

Det är vårt projekts mission att lyfta de unika personligheterna inom de neuropsykiatriska områdena och lyfta fram behoven av rätt insaster och bemötande.

När det gäller neuropsykiatri i högre åldersgrupper, saknas inte sällan korrekta diagnoser. Det skapar risk för brister i stöd, service och vård. Vi verkar aktivt för att åtgärda dessa problem o med det skapa trygghet.

ABD vill uppmärksamma det offentliga rummet t.ex. Politiken och Massmedia på att autismspektrumtillstånd kvarstår livet ut och att de funktionsvariationerna  inte "går i pension vid +65" då vissa stödinsatser från samhället upphör.

Den åldrade personen inom autismspektrumområdet utsätts inte sällan för oavsiktligt  kränkande bemötande, ifrågasättande som personen kan uppleva som resektlöst.

Med rätt bemötandetekniker kan vi arbeta på ett bra sätt, med personer + 65 som har har neuropsykiatriska funktionsavvikelser.

Neuropsykiatriska funktionsvaraiationer hos äldre förväxlas ofta med demens/psykisk ohälsa.

Övriga områden inom Neurologi som till exempel trafikskador, Parkinson, tumörsjukdomar med flera kan också bli aktuellta i vårt projekt.

Det finns när det gäller flexibiltet en fördel med den privata utförarens snabba och enkla beslutsvägar ... där insatser omedelbart kan anpassas efter motagarens behov ... något som ibland är extremt viktigt för dessa personer

 

Denna del av hemsidan är under upparbetning och kommer att utvecklas i närtid.