KASAM ... en känsla av sammanhang!

Transparensredovisning projekt ABD 191011

PROJEKTET syftar till start av ett privat innovativt Kunskapsföretag inom välfärdssektorn. Fokus ligger på äldre personer med neuropsykiatriska symtom (+65).

TKB förbereder en start andra kvartalet 2020. Kommande projektorganisation kommer att bestå av personer med specifik kompetens inom aktuellt område.

Projektets mission är att inom HSL synliggöra och stötta gruppen äldre personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Nedanstående rubriker sammanfattar aktuella områden

 1. Företaget
 2. Kontakt
 3. Ägare, ledning, styrelse
 4. Ekonomi
 5. Medarbetare
 6. Sjukfrånvaro
 7. Kvalitetsarbete
 8. Externa kontakter

Vårdföretagarna har strikta medlemskrav för transparens och öppenhet. Det ska till exempel finnas redovisning för verksamhetsinriktning, kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Vårdgivarna vill med denna information öka allmänhetens förtroende för vård och omsorg som utförs av Sveriges vårdföretagare. TKB:s medlemskap i Vårdföretagarna medför kollektivavtal, följsamhet till lagstiftning och krav på öppenhet och meddelandefrihet.

Vi som startar projektet vill, att Örebro kommun/landsting, aktuella personer, närstående, allmänheten samt Politiken får riktig information om vår verksamhet för personer med funktionsvariationer. För levande kommunikation med nämnda grupper har vi öppet forum kvartalsvis i vår lokal kl. 15-19.

Företaget

TKB är nydanande inom HSL kopplat till LSS och SoL i ett integrerat perspektiv med AML.

 • AML = Arbetsmiljökagen
 • LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HSL = Hälso- och sjukvårdslagen
 • SoL = Socialtjänstlagen

Att vi arbetar integrerat, betyder att TKB utifrån ett sjukvårdsperspektiv (HSL) skapar en verksamhet där olika lagområden möts.

För personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer innebär sjukdom och skada större risksituationer än för genomsittet av befolkbningen, eftersom det ofta finns en kommunikationsproblematik mellan patient och vårdgivare.

Den som behöver insatser ska få en praktiskt fungerande vardag där olika beslut, ordinationer etc. sker på ett samordnat sätt.

Insatser måste också samordnas med personalens arbetsmiljö på ett positivt sätt.

TKB:s projekt granskar dagverksamhet främst för äldre personer enligt Lagen om Valfrihet (LoV). Dagverksamheten har en boendestödjande inriktning som på sikt förväntas utveckla personens förutsättningar att leva ett mer självständigt liv.

 

Vision

Synliggöra bemötande/insatsbehov hos äldre personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

 

Målsättning

Den enskilde med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska uppleva trygghet, jämställdhet och möjlighet till personlig utveckling genom att delta i Dagverksamhet.

 

Värderingar

TKB har en bakgrund inom Örebro kommun och omfattar den kommunens Värdegrund och Värdegrundsgarantier. Oavsett kommun, vill vi  i det projekt som beskrivs på den här hemsidan verka för, att liknande värderingarna omsätts praktiskt också för de Seniorer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer och är på väg in i den traditionella äldreomsorgen +65 (+67).

Värdegrund och värdighetsgarantier för vård och omsorg för all verksamhet inom Örebro kommun.

Alla som är anställda i äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer ska få leva

 • ett värdigt liv,
 • känna välbefinnande
 • ha möjlighet till en meningsfull vardag.

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid.

Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

 

Värdegrunden beskriver ett gemensamt förhållningssätt i mötet med äldre:

 1. 1.      Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 2. 2.      Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 3. 3.      Rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar   till dig.
 4. 4.      Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och ..... .  kontakter som är viktiga för dig.
 5. 5.      Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd .........till träning och andra aktiviteter.
 6. 6.      Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 7. 7.      Rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor
 8. 8.      Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 9. 9.      Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 10. 10.     Vi ger dig tid för samtal.
 11. 11.     Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Värdighetsgarantier

 • Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.
 • Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.
 • Vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.
 • Du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.
 • Du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.
 • Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.
 • Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation.
 • Ditt trygghetslarm fungerar.
 • Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
 • All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation.
 • Du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

 

 Kontaktinformation

Tivedsportalens komanditbolag (TKB)
Organisationsnummer:  969746-2803
Bolagsform:  Komaditbolag
Komplementär: Tommy Ring

Besöksadress:

Nuvarande besöks/projektadress: TKB, Kyrkogatan 9, 694 30 Hallsberg. 0707831002.

Postadress TKB, Tommy Ring, Sannahedsvägen 48, 69492 Hallsberg.

 

Ägare, ledning och styrelse

Tivedsportalen ägs och leds av Komplementär Tommy Ring (Distriktssköterska och utbildad i nidoterapi och med operativ ledningserfarenhet inom området neuropsykiatri) samt Komanditbolagsdelägare Annika Olsson (Undersköterska med specialkomptens inom bemötande av personer med kognitiva funktionsvariationer). TKB är ett Kusnkapsföretag med krav på dokumeterad komptens.

 

Ekonomi

Bokslut och ekonomiska nyckeltal fastställs av LRF:s revisionsbyrå från vilken aktuella handlingar kan levereras.  Material rekvireras via tivedsportalen@gmail.com

 

Medarbetare

Formellt ansvariga  i projektgruppen är idag Tommy Ring och Annika Olsson.

Konsulterande resurser förändras över tid och kan meddelas efter förfrågan på tivedsportalen@gmail.com

 

Sjukfrånvaro

Arbetsmiljön anses vara bidragande till korvarig sjukfrånvaro och denna har i tidigare verksamhet inom äldreomsorgen legat lågt. Det är vår förväntan, att i projektet ska ha ett  sjuktal understigande 4,5 %.

 

Kvalitetsarbete

TKB som konsult har som målsättning är att bidra dill goda val för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande förståelse och specifik komptens inom området är kärnan för TKB som Kunskapsföretag.

Kvaliten är en ytterst viktig del för beställaren av insatser. För att kunna leva upp till högt ställda förväntningar väljer vi ... inom operativ verksamhet ...medarbetare med naturlig fallenhet, erfarenhet  och formellt lämplig kompetens – i synnerhet när det gäller Bemötandefrågor.

Vi följer de lokala krav på kvalitetsarbete som finns samt har systematisk uppföljning enligt SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets­arbete); 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),2. 3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Vi arbetar också enligt Arbetsmiljöverket SAM, AFS 2001:1.

Årligt verksamhetsbokslut, kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse lämnas till senast 1 mars p beställaren av insats åföljande år och rapporterna är offentligt tillgängliga.

 

Våra verksamheter

Tivedsportalen (TKB) erbjuder konsultinsatser till kommun/landsting och privata företag inom vård och omsorg. Företaget har stor erfarenhet  upp till förvaltningsnivå av kommunal hemvård, missbruksvård, neuropsykiatri inom HSL, LSS och SoL.

Vi arbetar också med naturanknutna aktiviteter i Tivedsområdet … även för personer med funktionsvariationer. Vi har stödhundar (Golden Retriever) vilket bl.a. visat sig vara positivt för personer med kognitiv problematik.

Vi följer den utveckling som finns inom ett ekologiskt tänkande i omsorg och vård som ibland sammanfattas i termen Kasam (Känsla av sammanhang). Oavsett livssituationen har aktivitet/motion/ naturupplevelser en stärkande funktion för fysisk och psykiskt välbefinnande. Vi har mycket djup och långvarig praktisk erfarenhet av naturrelaterad verksamhet från tidigare arbetsuppgifter.

  

Kontakta oss

tivedsportalen@gmail.com

070 783 10 02

 

 

Kompis är kompis ... hund eller människa !