Tommy - Din personliga distriktssköterska

Hur olika insatser hänger ihop

I din kommun kan du få stöd enligt de tre lagområdena HSL, LSS och SoL. Hur det fungerar i praktiken varierar efter, de behov du har och de rutiner din kommun har samt aktuell lagstiftning. Med den här hemsidan får du en del information som du kan behöva.

 

Utflykt till naturen

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

LSS är en rättighetslag. Det betyder att du kan överklaga beslut till domstol.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Varje stödinsats ska ta hänsyn till dina individuella behov, som kan variera genom hela livet. Du ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

Vissa former av stöd upphör vid 65 (67) års ålder.

Tre bedömningsgrunder

Tre grupper: så kallade personkretsar.

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Tio olika typer av hjälp

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med

  1. rådgivning och annat personligt stöd
  2. personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
  3. ledsagarservice
  4. kontaktperson
  5. avlösarservice i hemmet
  6. korttidsvistelse utanför hemmet
  7. korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
  8. bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
  10. daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

 

Daglig verksamhet -65 år (-67)

Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder men inte har ett arbete och inte heller studerar.

Var ansöker du?

Du kan kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Den inställning och de önskemål du själv har ska väga tungt i beslutet.