PROJEKT: NEUROPSYKIATRI +65

En neurologisk funktionsvariation betyder att personen kan ha ett mycket personligt sätt  att fungera. Den förmågan kan vara medfödd eller förvärvad. Personens unika förmågor innebär inte självklart något negativt. Det finns allltid positiva personliga förutsättningar för ett bra liv i en stimulerande livsmiljö.

För en äldre person som behöver personlig hemtjänst, avancerad hemsjukvård eller sysselsättning (Dalig verksamhet/vård/kottidsvård) kan funktionsvariationer orska problem.

Det finns till exempel risk för att symtom på neuropsykiatriska funktionsvariationer förväxlas med psykisk sjukdom eller demens. En "funktionsvariant" är inte en sjukdom!

För äldre +65 saknas ibland fullständiga diagnoser inom det neurologiska området och i synnerhet när det gäller neuropsykiatri t.ex. autismspektrumtillstånd. Dessa brister av rätt diagnoser kan ibland försvårar vårdpersonalens förståelse för för dessa personer.

Missbruk förekommer ibland i anslutning till vissa diagnoser och är den grundläggande neuropsykiatriska problematiken inte känd ... är det svårt ... nästan omöjligt att ge ett effektivt stöd i en missbrukssituation.

Kundskapsföretaget Neurologi Mälardalen (KNM) 769638-2964 är ett projekt i formen av Ekonomisk förening som syftar till att arbeta med ovanstående frågor. Verksamhetsformen ekonomisk förening ger transparens och följsamhet till välfärdssamhällets regelverk.

 

DET ENKLA ÄR BRA

 HISTORIK   

Det finns problem för personer med neurologiska funktionsvariationer när pensionsåldern uppkommer.

Enligt LSS upphör eller minskar vissa stödfunktioner vid 65 års ålder.                                                     Stöd  hänvisas istället till traditionell äldrevård enlig Socialtjänstlagen (SoL).

Äldre utan rätt neurlogisk diagnos kan få mindre bra anpassat bemötande inom åldreomsorg; socialtjänst (SoL) och omvårdnad: sjukvård (HSL).

KNM är ett privat projekt för utveckling av stöd o samordning av insatser av vård och omsorg för äldre personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

En del i arbetet 2020 är att skapa den här hemsidan: www.avancerad.se  -

Projektet har en ekologisk profil för att den åldrade människan med neurologisk funktionsvariant ska få möjlighet att behålla den unika livsmiljö som personen själv formatKNM söker praktiska lösningar för detta t.ex. Nidoterapi.

Soluppgång - ett ögonblick i väntan på dagen.

NIDOTERAPI - fri tolkning

Nidoterapi : att anpassa omgivningen till den enskilde (Peter Tyrer GB)

"Nidoterapi"* står för ett nytt begrepp (*Nido kommer av latinets nidus = bo, rede, plats för tillväxt) där det viktiga är, att tillsammans; den äldre och aktuell personal se hur viktig omgivningen är för ett bra liv.

"I åratal har vi antagit, att om vi bara är tillräckligt mänskliga, beslutsamma och vetenskapliga, så kan vi "bota eller avhjälpa", alla problem som kan uppkomma på grund av funktionsvariationer. Detta har visat sig inte stämma. En stor andel av förekommande problematik i det dagliga livet blir bestående och ...Det är för dessa människor som ... som Nidoterapin har utvecklats.... för de personer som  aldrig lyckas uppfylla personalens käcka förvissning om att ”alla blir bra så småningom” ....det är sällsynt att vi systematiskt analyserar och förändrar omgivningen (personalrutiner, boende etc), så att den faktiskt passar den enskilda personen – något som ökar känslan av tillhörighet och välbefinnande.

Analys och förändring av omgivingnen är kärnan i Nidoterapi."

 

NEUROLOGI

Neurologi / Neuropsykiatri 

Inom skolan finns stor förståelse för neurologisk problematik som till exempel autismspektrumtillsånd.Unga människor med dessa funktionsvariationer får ofta ett gott stöd. Ännu kan vi inte se motsvarande förhållanden inom äldreomsorgen för personer +65 ???

Det är vårt projekts mission, att samla goda arbetsmetoder inom äldrevård. KNM ska samverka med utförare av vård och omsorg för att lyfta fram de neuropsykiatriska områdena och behoven av rätt insatser och bemötande.

När det gäller neuropsykiatri i högre åldersgrupper, saknas inte sällan korrekta diagnoser. Det skapar risk för brister i stöd, service och vård. Vi verkar aktivt för att åtgärda dessa problem och med det skapa trygghet.

KNM vill uppmärksamma det offentliga rummet t.ex. Politiken och Massmedia på att autismspektrumtillstånd kvarstår livet ut och att de funktionsvariationerna  inte "går i pension vid +65" då vissa stödinsatser från samhället upphör.

Den åldrade personen inom autismspektrumområdet utsätts inte sällan för oavsiktligt  kränkande bemötande, ifrågasättande som personen kan uppleva som respektlöst.

Med rätt bemötandetekniker kan vi arbeta på ett bra sätt, med personer + 65 som har har neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Neuropsykiatriska funktionsvariationer hos äldre förväxlas ofta med demens/psykisk ohälsa.

Övriga områden inom Neurologi som till exempel trafikskador, Parkinson, tumörsjukdomar med flera neurologiska tillstånd kan på sikt också bli aktuella i vårt projekt.

Med formen Ekonomisk förening finns fördelarna med en tydlig och god offentlig transparens, delaktighet samt snabba och enkla beslutsvägar ... Situationer där insatser snabbt kan anpassas efter motagarens omedelbara behov ... något som ofta kan vara  extremt viktigt för den enskilda personen.