Kompis är kompis ... hund eller människa !

KASAM ... en känsla av sammanhang!

Transparensredovisning projekt KNM 200220

PROJEKTET: Kunskapsföretag i Neurologi Mälardalen ekonomisk förening (KNM) är en privat innovation för engagerade personer inom välfärdssektorn.

Fokus för verksamheten ligger på äldre personer med neuropsykiatriska symtom (+65):

KNM förbereder en start 2020. Projektorganisation består av personer med specifik kompetens inom aktuella områden.

Projektets mission är att synliggöra och stötta äldre personer +65 inom det neurologiska området och i synnerhet personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och där tidigare LSS-insatser minskar eller faller bort på grund av uppnådd pensionsålder ... men där samma behov av särskilt stöd kvarstår t.ex. ADHD . Den enskilde med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska uppleva trygghet, jämställdhet och valfrihet till personlig utveckling vid uppnådd pesnionsålder inom äldreomsorgen.

Nedanstående rubriker sammanfattar aktuella områden

 1. Företagets funktion
 2. Ägare, ledning, styrelse
 3. Medarbetare
 4. Värderingar
 5. Sjukfrånvaro
 6. Kvalitetsarbetel
 7. Fallstudier
 8. Ekonomi
 9. Kontakt
 10. Sammanfattning

1 Företaget

Vårdföretagarna har strikta medlemskrav för transparens och öppenhet. Det ska till exempel finnas redovisning för verksamhetsinriktning, kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Vårdgivarna vill öka allmänhetens förtroende för vård och omsorg.

KNM:s medlemskap i Vårdföretagarna gsaranterar hög transparens, kollektivavtal, följsamhet till aktuella rutiner inom vård och omsorg samt lagstiftning och krav på öppenhet och meddelandefrihet.

Vi som startar projektet vill, att kommun/landsting, aktuella personer, närstående, allmänheten samt Politiken får riktig information om vår verksamhet för personer med funktionsvariationer.

För information när vi tillgänliga: kunskap@neurologi.eu  (från 2020-02-20)

KNM är nydanande inom HSL, LSS och SoL i ett integrerat perspektiv med AML.

 • AML= Arbetsmiljölagen
 • LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • HSL = Hälso- och sjukvårdslagen
 • SoL = Socialtjänstlagen

Att vi arbetar integrerat, betyder att KNM utifrån mottagarens behov av insatser skapar en verksamhet där olika lagområden möts inom den enskilda personens behov.

För personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer innebär sjukdom och skada större risksituationer än för genomsittet av befolkningen på grund av specifika bemötandebehov; patient och vårdgivare.

Den som behöver insatser ska få en praktiskt fungerande vardag där olika beslut, ordinationer etc. sker på ett samordnat sätt och efter personens aktuella funktionsbehov.

Insatser ska samordnas med personalens arbetsmiljö på ett positivt sätt.

NKM:s projekt granskar bland annat förutsättningarna för utveckling av hur Dagverksamhet (LSS) för äldre personer +65 ska kunna fasas samman med den så kallade Dagvården (SoL) som är motsvarande verksamhet för äldre efter pensionering +65 (67).

2 Ägare, ledning och styrelse

KNM är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna och leds av ordförande Tommy Ring; Distriktssköterska och utbildad i Nidoterapi och med ledningserfarenhet inom neuropsykiatri. Undersköterska finns med specialkomptens inom bemötande av personer med kognitiva funktionsvariationer och omvårdnad enligt HSL inom avancerad hemsjukvård. Inom företaget finns också pedagogisk kompetens.

3 Medarbetare

Formellt ansvarig  i projektgruppen är ordförande Tommy Ring.

Förutsättning för medlemskap är grundläggande yrkeskompetens och ett etiskt förhållande motsvarande KNM:S värderingar och aktuella regelområden för vård, omsorg och arbetsmiljö.

Konsulterande resurser och föreningens medlemmar förändras över tid och kan meddelas efter förfrågan på kunskap@neurologi.eu

4 Värderingar

KNM;s medlemmar har en bakgrund inom flera kommuner och kan grundläggande inehåll i kommunernas Värdegrunder och Värdegrundsgarantier för hemvård (HSL, SoL, LSS). Arbetsmarkandens regelgrund utgår från Vårdföretagarnas policy.

Oavsett kommun, vill vi i det projekt som beskrivs på den här hemsidan verka för, att  värderingarna omsätts praktiskt också för de Seniorer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer och är på väg in i den traditionella äldreomsorgen +65 (+67).

Värdegrund och värdighetsgarantier för vård och omsorg för all verksamhet inom till exempel Örebro kommun.

Alla som är anställda i äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer ska få leva

 • ett värdigt liv,
 • känna välbefinnande
 • ha möjlighet till en meningsfull vardag.

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid.

Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

 

Värdegrunden beskriver ett gemensamt förhållningssätt i mötet med äldre:

 1. 1.      Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 2. 2.      Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 3. 3.      Rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar   till dig.
 4. 4.      Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och ..... .  kontakter som är viktiga för dig.
 5. 5.      Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd .........till träning och andra aktiviteter.
 6. 6.      Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 7. 7.      Rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor
 8. 8.      Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 9. 9.      Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 10. 10.     Vi ger dig tid för samtal.
 11. 11.     Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Värdighetsgarantier

 • Du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.
 • Du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • Dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.
 • Vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.
 • Du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.
 • Du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.
 • Du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.
 • Du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation.
 • Ditt trygghetslarm fungerar.
 • Dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
 • All personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation.
 • Du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

5 Sjukfrånvaro

Arbetsmiljön anses vara bidragande till korvarig sjukfrånvaro och denna har i tidigare verksamhet som medlemmarna i NKM verkat inom legat lågt. Det är vår förväntan, att i projektet ska  sjuktal och annan frånvaro understiga 5 %.

6 Kvalitetsarbete

KNM som konsult har som målsättning är att bidra till goda val för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande förståelse och specifik komptens inom området är kärnan för KNM som Kunskapsföretag.

Kvaliten är en ytterst viktig del för Beställaren av insatser. För att kunna leva upp till högt ställda förväntningar väljer vi medlemmar och medarbetare med naturlig fallenhet, erfarenhet  och formellt lämplig kompetens i synnerhet, när det gäller Bemötandefrågor.

Vi följer de lokala krav på kvalitetsarbete som finns samt har systematisk uppföljning enligt SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets­arbete); 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),2. 3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Vi arbetar också enligt Arbetsmiljöverket SAM, AFS 2001:1.

Årligt verksamhetsbokslut, kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse lämnas senast 1 mars påföljande år till beställaren av insats och rapporterna är offentligt tillgängliga.

 7 Fallstudier

I tidigare verksamhet med motsvarande innehåll har följande kärna funnits i personalhandledningen: Ni måste förstå, att ni inte begriper ! KNN:s arbetge bygger på att att vi inte kan förstå andras tankar och personligheter men vi kan lära oss att begripa hur ett bra bemötande kan stötta en person med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Färgblindhet är en funktionsvaration i hjärnans uppfattning av färg, där personen inte kan skilja på tex grönt o rött. Hur "färgerna ser ut" för den färgblinde går inte att förstå, men körskoleläraren kan begripa att den unge trafikanten måste lära sig, att stanna när den översta lampan i ett trafikljus lyser.

FAll 1: en person med extremt kontrollbehov och noggrannhet fick en ägenhet utformad så att alla skåp var vända mot TV-soffan och utan dörrar så att hen i lugn o ro kunde se på TV.

FALL 2: en personen med fysik på elitnivå och - visade det sig - ett bakomliggande odiagnostiserat autismspektrumtillstånd - får ett demenspåslag med framlobsprofil och våldsbenägenhet. Personen har behov av löpning 1 mil per dag. En medarbetare anställs med  militärpolisbakgrund och kompetgens att bemöta agressivitget utan att själv ta till våld eller fördömmande och är själv är intresserad av löpning 1 mil om dagen. En ny dörr tas upp i en yttervägg på det särskilda boendet så att personen kan gå ut utan att proveceras av medpatienter.

Båda de här insatserna utgick från den enskilda personens verklighet. Inga onödiga behandlingar eller läkemedel behövdes. Ingen extrabemanning krävdes. Det fanns vissa initaila byggkostnader, men totalt blev det en bra omvårdnadssituation med ett vinn/vinn för alla och ett totalekonomiskt bra projekt för både vårdgivare och mottagare av insats.

 8 Ekonomi

Bokslut och ekonomiska nyckeltal granskas och fastställs av LRF:s revisionsbyrå.

  9 Kontakt

Kunskapsföretag Neurologi i Mälardalen (KNM) ekonomisk förening 769638-2964

Ordförande distriktssköterska Tommy Ring

HSL: Tivedsportalens kb (TKB) 969746-2803

Besöksadress:

KNM, Kyrkogatan 9, 694 30 Hallsberg. 0707831002.

Postadress KNM, Tommy Ring, Sannahedsvägen 48, 69492 Hallsberg.

 10 Sammanfattning

Kunskapsföretag Neurologi Mälardalen (KNM) erbjuder konsultinsatser till kommun/landsting och privata Utförare inom vård och omsorg. Inom KNM finns ledningserfarenhet upp till kommunal förvaltningsledningsnivå beträffande hemvård, missbruksvård och neuropsykiatri  (HSL, LSS och SoL).

Personer inom neuropsykiatrin har översjukslighet och även överdödlighet. Det finns flera orsaker till det, men en del är bemötandefrågor utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom detta område vill vi stötta den enskilde o lägga ett förstärkt fokus på första delen i HSL: lsolagen. I vissa enskilda personfall mycket försummade inom neuropsykiatrin.

Oavsett livssituationen har aktivitet/motion/ naturupplevelser en stärkande funktion för fysisk och psykiskt välbefinnande. Vi har djup och praktisk erfarenhet av naturrelaterad verksamhet från tidigare arbetsuppgifter.

Vi arbetar även med naturanknutna aktiviteter … även för personer med funktionsvariationer.

Vi har stödhundar (Golden Retriever) vilket bl.a. visat sig vara positivt för personer med kognitiv problematik.

Vi följer den utveckling som finns inom ett ekologiskt tänkande kring omsorg och vård som ibland sammanfattas i termen KASAM (Känsla av sammanhang).

  

 • Du som är mottagare av insatser och är intresserad av projektet och känner, att du omfattas av det vi arbetar för ... 
 • eller Du som är kompetent vårdgivare och vill bidra med dina erfarenheter eller kanske vill samarbeta med oss ...

Kontakta oss:kunskap@neurologi.eu    (från 2020-02-18)

 

Med de bästa hälsningarna

Tommy Ring

KUNSKAPSFÖRETAG NERUOLOGI MÄLARDALEN (KNM)