Naturens kraft att med sin skönhet stärka människan

Hemtänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst (SoL)

Hemtjänst beviljas av socialtjänsten i kommunen och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta bo kvar hemma.

Vad är hemtjänst? 

Hemtjänst är en beteckning på en samling insatser som socialtjänsten beviljar med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Grundläggande för socialtjänstlagen (SoL) är att det är den enskildes behov som utgör utgångspunkten för vilken insats som ska beviljas. Hemtjänst syftar till att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt boende. Därför är det den enskildes behov som avgör vilka insatser som ingår i den enskildes hemtjänst.

 Det kan röra serviceinsatser som t.ex.

 1. städning,
 2. handling
 3. tvätt
 4. omsorg till exempel personlig hygien.   
 5. boendestöd
 6. avlösarservice
 7. ledsagning

Insatserna ska ha ett syftet till att möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet.

Beslut fattas av handläggare/myndighet på delegation av Nämnd och kan överklagas till förvaltningsdomstol men är inte en ”rättighetslag” på samma sätt som LSS.

Insatserna som erbjuds ska enligt lagstiftningen vara "skäliga".

Med ordet "skälig" menar lagstiftaren att du ska ha en livssituation som du upplever som rimlig o som följer kommunens riktlinjer, SoL-lagen och dess tolkning av nämnd samt utslag av förvaltningsdommar.

 

 

Hemsjukvård enligt Hälso- o Sjukvårdslagen (HSL)

Hemsjukvård

är medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller annan personal med delegering.

 Med Ädelreformen1992 (ÄDEL) övertog kommunerna ansvaret för särskilda boenden och möjlighet att bedriva hemsjukvård upp till och med sjuksköterskenivå.

I flertalet län har hemsjukvården numera övergått till kommunal regi och arbete pågår att föra över all hemsjukvård till kommunerna.

 I hemsjukvården finns sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och ibland fysioterapeuter, men inte läkare

Det kan avtal finnas om att vissa komptenser t.ex. fysioterapi levereras a landstinget. Det kan förekomma, att även kommun på prov även driftar läkarverksamhet i samverkan med landsting. Hemsjukvården samarbetar med primärvårdens läkare på vårdcentralerna.

Hemsjukvård beviljas i de fall patienten inte på ett bra sätt kan erhålla sjukvård på vårdcentralen t.ex. har svårt att förflytta sig. Exempel på hemsjukvård är såromläggningar, injektioner, läkemedelhantering, fysioterapeuters ordinerade träningar etc.

Sjuksköterskor i hemsjukivården finns tillgängliga dygnet runt och kan vid behov ta kontakt med jourläkare för t.ex. rådgivning.

I en del landsting finns hembesöksbilar bemannade med läkare som kan göra hembesök på jourtid, om hemsjukvårdens sjuksköterska bedömer att patienten inte kan vänta till vårdcentralens ordinarie öppettider.

Det yttersta ansvaret för kommunens sjukvård har den medicinskt ansvarig sjuksköterskan (MAS). MAS ansvarsområde är brett och hur arbetet ser ut skiljer sig mellan olika kommuner, men det innefattar förebyggande arbete som olika rutiner.

MAS hanterar hälso- och sjukvårdavvikelser upp till anmälan enligt Lex Maria och följer tillsammans med myndighet upp omsorgsavvikelser enligt  Lex Sarah.

I kommuner bedrives ofta det man kallar avancerad hemsjukvård benämnd ASIH och fortfarande driftad av landstinget i samarbete med kommunen.

Vilka som har rätt till hemsjukvård skiljer sig åt mellan olika kommuner och landsting på grund av avtalen med landstingen. Ett läkarbeslut är alltid aktuellt.

Gemensamt är den så kallade tröskelprincipen att patienten inte själv kan ta sig till vårdcentral utan stora besvär.

Många gånger bör det finnas ett längre vårdbehov.

Om vårdbehovet i hemmet blir för stort kan ansökan till särskilt boende (tidigare kasllat sjukhem) bli aktuell.

 

Hemvård är integread HSL + SoL

HEMVÅRD

Är en term som ofta används för att markera att verksamheten som bedrivs i en kommun genomförs i en integrerad form:

 • Hemsjukvård enligt HSL
 • Hemtjänst enligt SOL

För att kunna bedriva Hemvård med gemensam huvudman krävs att kommun och landstiong skatteväxlat enligt ÄDEL-reformen avseende hemsjukvård.

Särskilt boende

är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för personer med stort behov av omsorg. Dessa boendeformer ser olika ut i olika kommuner. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunen. Ansökan görs enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) och avslag kan överklagas. Hur överklagande går till meddelas i beslutet och kommunen ska bidra med hjälp om så behövs för överklagande.

För att en person ska beviljas särskilt boende enligt SoL krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemvården/hemtjänsten.

 1. Personen hyr en lägenhet inom boendet och använder egna möbler, vilket gör att bostadstillägg utbetalas enligt gällande regler.
 2. Mat och omsorg betalas separat.
 3. Dygnet runt finns personal tillgänglig och kommunen svarar upp till sjuksköterskenivå för de boendes hälsa.
 4. Distriktsläkare gör regelbundna besök.
 5. I anknytning till särskilda boenden finns ofta samlingspunkter där även andra än de boende kommer för att äta i restaurang och delta i aktiviteter